Privatumo politika

VŠĮ sporto klubas „Startukas“
PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS,
priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

I.    PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.   VŠĮ sporto klubas „Startukas“, įmonės kodas 303415990, registracijos adresas Baltų pr. 173-77, Kaunas, kontaktai: el. p. info@startukas.lt, tel. nr. +370 673 40776. Toliau vaizdo duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrija“.
2.    Startukas – elektroninė svetainė, esanti adresu startukas.lt.
3.    Socialinės paskyros – tai startukas.lt paskyros Facebook, Instagram ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Bendriją ir joje teikiamas paslaugas.
4.    Paslaugos – visos startukas.lt vartotojui teikiamos paslaugos.
5.    Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
6.    Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
7.    Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis startukas.lt.
8.    IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
9.    Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Vartotojams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.
10.    Slapukai – duomenų analizavimo valdymo įrankiai.

II.    BENDROSIOS NUOSTATOS

11.    Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės vartotojui naudojantis siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika sukurta atsižvelgiant į tai, jog internetinėje svetainėje yra galimybė užsiregistruoti į vaikų stovyklą ir įsigyti stovyklos bilietą.
12.    Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Startukas Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
13.    Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Užsakymo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
14.    Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrijos interniatiniame puslapyje Startukas, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
15.    Bendrija renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroninėje svetainėje, siekdamas užsiregistruoti į stovyklą ir užpildydamas pateiktą formą.
16.    Bendrijos interniatiniame puslapyje būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrijos partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje Startukas, turi savo privatumo politikas ir Bendrija neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III.    ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

17.    Duomenų subjektui registruojantis Startukas gali būti renkami šie asmens duomenys:

Klientų pateikiamų duomenų, registruojantis Startukas sąrašas
Duomenų kategorija Duomenų aprašymas
Nepilnamečio asmens (vaiko) (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) Gimimo data; (iv) 
Nepilnamečio asmens atstovų (tėvų, globėjų/ rūpintojų) (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) Telefono numeris; (iv) Elektroninio pašto adresas.

18.    Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Startukas būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Bendrija suteikia vartotojui teisę, registruojantis išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Startukas būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
19.    Jeigu vartotojas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Taisyklių 3 skyriaus 18 dalyje nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas turi teisę pranešti Bendrijai el. paštu info@startukas.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.
20.    Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3 (trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento arba iki tol, kol vartotojas neatšaukia savo sutikimo.
21.    Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketojeduomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).
22.    Bendrija, įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
22.1.    Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
22.2.    Bendrijos partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
22.3.    Bendrija taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrijos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrija yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
22.4.    Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrija gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
23.    Nepaisant to, kad Bendrija deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrija negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrija taiko itin griežtas vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
24.    Bendrijos internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Bendrijos internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos vartotojas aplanko būdamas Bendrijos internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrijos internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrijos internetiniam puslapiui administruoti.
25.    Startukas naudojami šie žemiau apibrėžti Slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Daugiau informacijos
Facebook Facebook.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. facebook.com
Google Analytics Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.
google.com
Google Maps Tinklalapio „Google Maps“ slapukai. Naudojami „Google Maps“ žemėlapiams atvaizduoti Interneto tinklalapyje. google.com
Instagram Instagram.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. instagram.com
Youtube Youtube.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. youtube.com
Svetainėse naudojami slapukai  _gat, _ga, _gid, _fbp, PHPSESSID

26.    Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Pirkėjo laiką (pvz. jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją). Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektasgali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
27.    Duomenų subjektui įjungus Įstaigos Internetines svetaines automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Įstaigos Internetines svetaines (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė parduotuvė kaupia Duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).
28.    Įstaigos Internetinėse svetainėse naudojami šių tipų slapukai:
28.1.    Techniniai slapukai: Įstaigos Internetinių svetainių lankytojams Įstaiga stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Įstaiga naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Įstaigos Internetinės svetainės tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
28.2.    Funkciniai slapukai: Įstaiga taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu (pvz. slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Įstaigos siūlomas paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Pirkėjo naršymą daro malonesnį.
28.3.    Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Įstaiga naudoja siekdama suprasti, kaip Įstaigos lankytojai naudoja Įstaigos Internetines svetaines, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Įstaiga naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Įstaigos internetinė reklama. Įstaiga nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.
28.4.    Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Įstaiga naudoja talpindama Įstaigos reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.
29.    Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėn. nuo paskutinio Duomenų subjekto apsilankymo.

IV.    VARTOTOJO TEISĖS

30.    Vartotojas turi šias pagrindines teises Startukas svetainėje:
30.1.    Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
30.2.    Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
30.3.    Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Bendrija;
30.4.    Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys;
30.5.    Taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
31.    Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Startukas.lt svetainėje tvarkomais vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrija, gavusi vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Bendrijos pasiūlytu būdu.
32.    Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įstaigos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti:

Elektroniniu paštu Registruotu paštu
info@startukas.lt Baltų pr. 173-77, Kaunas

V.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.    Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Startukas.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant Startukas.lt.
2.    Bendrija neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrijos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrijos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrijos internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik vartotojas atsako už žalą, padarytą vartotojui bei vartotojo kompiuterinei sistemai.
3.    Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@startukas.lt.

Partneriai bei rėmėjai

Esame vaikų sporto akademija įsikūrusi Kaune ir Klaipėdoje. Vedame treniruotes vaikams, organizuojame stovyklas ir visapusiškai rūpinamės Jūsų vaiko sveikata ir gera savijauta.

Kontaktai Klaipėdoje

Treniruotės ir stovyklos vaikams Klaipėdoje
Liepų g. 54, Klaipėda
+370 673 40776

Kontaktai Kaune

Treniruotės ir stovyklos vaikams Kaune
Lietuvių g. 1, Kaunas
Aušros g. 42, Kaunas
+370 673 40776

Rekvizitai

VŠĮ sporto klubas “Startukas”
Kodas: 303415990
Baltų pr. 173-77, Kaunas
Dirbame: I-V – 9:00 – 20:00
info@startukas.lt

© 2024 VšĮ sporto klubas "Startukas". Privatumo politika