Duomenų tvarkymas

SUTIKIMAS

Dėl nepilnamečio asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo paslaugų teikimo tikslais aš  sutinku, kad VŠĮ sporto klubas „Startukas“, įmonės kodas 303415990, registracijos adresas Baltų pr. 173-77, Kaunas (toliau – „Bendrija“) tvarkytų mano ir mano atstovaujamo vaiko asmens duomenis plaukimo paslaugų vykdymo ir apskaitos tikslais ir patvirtinu, jog esu susipažinęs su Bendrosiomis duomenų apsaugos taisyklėmis.

1. Vaiko ir jo atstovų (tėvų/ globėjų) pateikti asmens duomenys yra tvarkomi plaukimo paslaugų vykdymo ir apskaitos tikslais.

2. Bendrija šio Sutikimo 1 dalyje nurodytu tikslu gali tvarkyti šiuos vaiko ir vaiko atstovų (tėvų/ globėjų) asmens duomenis:

(i) Vardas;
(ii) Pavardė;
(iii) Gimimo data;
(iv) Gyv. adresas;
(v) Telefono numeris;
(vi) El. pašto adresas. Be kita ko, Bendrija renka ir saugo specialių kategorijų duomenis, susijusius su vaiko sveikata pagal formą Nr. 027/a, kiek tai reikalinga suteikti ugdymo paslaugas.

3. Vaiko ir jo atstovų (tėvų/ globėjų) pateikti asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties sudarymo arba tiek, kiek reikalauja atskiri su ugdymu susiję LR teisės aktai (Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 ,,Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo”, Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V83 ,,Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“).

4. Vaiko atstovas (tėvas/ globėjas), pasirašydamas šį sutikimą, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:

4.1. Bendrija tvarkytų ir valdytų vaiko ir jo atstovų (tėvų/ globėjų) duomenis tinkamam užsakytų plaukimo paslaugų suteikimui;
4.2. Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Reglamento (ES) Nr. 2016/679 ir LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
4.3. Turi teisę būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, vaiko ir jo atstovų (tėvų/ globėjų) asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
4.4. Taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).

5. Vaiko atstovas (tėvas/ globėjas) gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, kreipiantis į Bendrijos duomeną apsaugos pareigūną el. p. info@startukas.lt arba reg. paštu Baltų pr. 173-77, Kaunas.

6. Bendrija, informuoja, jog asmens duomenys gali būti teikiami žemiau nurodytiems tretiesiems subjektams dėl buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo plaukimo paslaugų sutarties įvykdymo tikslų:

(i) Vilniaus m. savivaldybei ir jai pavaldžioms įstaigoms;
(ii) VSDFV;
(iii) VMI prie LR FM;
(iv) LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms;
(v) Teisėsaugos institucijoms.

7. Bendrija, užtikrina, kad vaiko atstovo (tėvo/ globėjo) atskleisti asmens duomenys būtų prieinami tik tiems asmenims, kurie pagal darbo funkcijas turi turėti prieigą duomenų tvarkymo tikslais. Be to, Bendrija, užtikrina, kad asmenys, turintys leidimą tvarkyti asmens duomenis, yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo principo, arba teisės aktuose jiems yra numatyta atitinkama prievolė užtikrinti konfidencialumą. Šis konfidencialumo užtikrinimo įsipareigojimas išlieka galioti po šios Sutarties galiojimo pabaigos, nutraukimo arba panaikinimo. Be kita ko, Tėvai (globėjai) pasirašydami šį Sutikimą patvirtina, kad:

8. Su Bendromis tvarkos taisyklėmis susipažino ir supažindino su jomis savo vaikus iki 16 metų amžiaus, kuriuos jie leidžia į baseino zoną užsiėmimams.

9. Įsipareigoja laikytis Bendrų tvarkos taisyklių ir užtikrina, kad jų laikysis jų vaikas, taip pat prisiima visą su šių taisyklių laikymusi ir žalos atsiradimu susijusią riziką.

10. Sutinka, kad vaikui nesilaikant šių taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams bei supranta, kad VŠĮ sporto klubas „Startukas“ nėra atsakingas už žalos atsiradimą.

11. Geranoriškai, niekieno neverčiami, prisiimdami visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę dėl jų vaikui ir tretiesiems asmenims jų vaiko padarytos žalos, sutinka, kad žemiau nurodytas jų nepilnametis vaikas būtų įleistas į patalpas be tėvų (globėjų) užsiėmimams vykdyti.

12. Jų nepilnametis vaikas neturi sveikatos problemų dėl kurių baseine ar kitoje patalpoje jam gali kilti neigiamų pasekmių.

13. Įtarus, jog teikiant paslaugą kilo COVID-19 (koronaviruso pandemijos) grėsmė, darbuotojai vykdo pareigas, nustatytas LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Vyriausybės ir kitų įgaliotų institucijų teisės aktų pagrindu.

Partneriai bei rėmėjai

Esame vaikų sporto akademija įsikūrusi Kaune ir Klaipėdoje. Vedame treniruotes vaikams, organizuojame stovyklas ir visapusiškai rūpinamės Jūsų vaiko sveikata ir gera savijauta.

Kontaktai Klaipėdoje

Treniruotės ir stovyklos vaikams Klaipėdoje
Liepų g. 54, Klaipėda
+370 673 40776

Kontaktai Kaune

Treniruotės ir stovyklos vaikams Kaune
Lietuvių g. 1, Kaunas
Aušros g. 42, Kaunas
+370 673 40776

Rekvizitai

VŠĮ sporto klubas “Startukas”
Kodas: 303415990
Baltų pr. 173-77, Kaunas
Dirbame: I-V – 9:00 – 20:00
info@startukas.lt

© 2024 VšĮ sporto klubas "Startukas". Privatumo politika